8 CZERWCA 
SWIETO SW. JADWIGI KROLOWEJ

System Rozumienia Form Mineralnych ‘Domeyko’ – Kolekcja „Strzeleckiego”

Bardzo duże znaczenie, biorąc pod uwagę epistemologiczny jak również aksjologiczny wymiar rezultatów naszych badań, ma projekt badań nad rozumieniem form mineralnych. W ramach tego projektu budowany jest system rozumienia minerałów, który będzie rozwijany w dalszej fazie tak aby mógł rozumieć różne formy przyrody nieożywionej. Nasz instytut jest jedynym w świecie instytutem prowadzącym badania nad rozumieniem, które mają na celu budowę myślącej maszyny, która zastąpi tzw. materialistycznych „filozofów” przyrody w produkowaniu materialistycznych tak samo w sobie jak też samo dla siebie traktatów o niczym. Obecnie budowany system „Shape Understanding System” jest w bardzo zaawansowanym stadium rozwoju i na obecnym etapie budowy system ten jest zogniskowany na rozumienie wizualnych form. Jest to pierwszy w świecie system, który jest w stanie rozumieć całkiem złożone wizualne obiekty jak również rozwiązywać wizualne zadania takie jak zadania inteligentnych testów. System rozumienia form mineralnych jako część systemu SUS oparty jest na badaniach (prof. Z. Les) prowadzonych w Polsce nad systemem rozpoznawania minerałów. System ten może również znaleźć ważne zastosowanie w przemyśle.

System rozumienia form mineralnych budowany jest w oparciu o nowy wprowadzony przez nas paradygmat implementacji wiedzy. Implementacja wiedzy to nowy sposób przechowywania i wykorzystania wiedzy która może być wykorzystana tak przez człowieka jak też przez nową generację myślących robotów. Termin implementacja wiedzy (knowledge implementation) wprowadzony w naszym instytucie wskazuje na nowy sposób traktowania resultatów naszego ludzkiego wysiłku opisu i wyjaśniania świata rzeczywistego. Wiedza która implementowana jest jako integralna część systemu jest używana przez system w procesie rozumienia i transferowana do użytkownika w różnej formie w trakcie sesji nauczania, wyjaśniania, instruowania czy też nadzorowania wykonywania określonych czynności tak człowieka jak też maszyny (robota). SUS może rozumieć wybrany fragment rzeczywistości poprzez dołączenie modułu z zaimplementowaną wiedzą z dowolnego obszaru naukowych badań. Dla przykładu, nowo opracowywany moduł rozumienia form mineralnych będzie dodany do SUS-a i w kontekście częściowo zaimplementowanego modułu wiedzy chemicznej czy też geograficznej pozwoli na „lepsze” rozumienie problemów mineralnych form. I tak „wzór chemiczny NaCl” w module mineralogicznym jest interpretowany jako minerał halit posiadający określone fizyko-chemiczne właściwości, specyficzny sposób tworzenia w ramach opisu geologicznych procesów, czy też jako surowiec do dalszej przeróbki. W module chemicznym „wzór chemiczny NaCl” jest interpretowany jako związek chemiczny sól, rezultat reakcji kwasu i zasady. Wiedza dotycząca związku chemicznego jako obiektu złożonego z pierwiastków chemicznych podczas chemicznej reakcji jest użyta do rozumienia istoty mineralnej formy. Moduł fizyczny pomaga w interpretacji właściwości fizycznych minerału i struktury pierwiastków na poziomie atomowym czy też cząstek elementarnych. Warto również podkreślić bardzo dużą rolę wizualnych form które SUS używa w czasie transferu wiedzy i które są implementowane w trakcie uczenia SUS-a.

W ramach projektu badań nad rozumienim form minerałów tworzymy w ramach naszego instytutu kolekcję minerałów im. P. Strzeleckiego, który przyczynił się do dokonania wielu odkryć w Australii. W Australii niewiele jest miejsc poświęconych Strzeleckiemu a co dziwniejsze Rząd Polski nie stara się w żaden sposób promować tak polskich naukowców jak również rezultatów ich badań naukowych. Strzelecki, Łukasiewicz jak również nasz instytut to przykłady dyskryminacyjnej polityki uprzednich ekip rządowych w Polsce które Polskę ukazywały poprzez ludowość piosenek i tańców niekoniecznie polskiego pochodzenia. Efekt jest taki że w Australii przeciętny australijczyk lokuje Polskę w okolicy Wybrzeża Kości Słoniowej a kulturę naszego narodu widzi jako dodatek do afrykańskiego czy też polinezyjskiego kulturowego trędu dzikich. Ostatnie lata działalności tzw. Wspólnoty Polskiej umocniły w świadomości nie tylko australijczyków stereotyp Polaka-robotnika skaczącego w rytm ludowego obertasa. Mamy nadzieję że nowo wybrany Prezydent Komorowski rozpocznie walkę z przez lata utrwalanym stereotypem Polaka-robotnika skaczącego w rytm ludowego mazurka. Również wyroby naszego przemysłu, w szczególności osławione ogórki i kiszona kapusta marki Krakus nie przysparzały Polsce i nam Polakom żadnego powodu do dumny narodowej a wprost przeciwnie wpędzały nas w potworny kompleks niższości. Sławne hasło pewnej partii „polisz ogórek” które miało odzwierciedlać europeizację jej członków ukazuje raczej ich bezdenną głupotę w łączeniu lingwistyki z seksualnością ludowych tekstów.

Jednym z rozwiązań w celu usunięcia ze świadomości nie tylko australijczyków tak potwornie degradującego nas stereotypu Polaka-robotnika jest udzelenie silnego wsparcia dla naszego instytutu przez nowo wybrany Rząd Polski a w szczególności przez p. Prezydenta Komorowskiego. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Pana Premiera i Pana Prezydenta o osobiste poparcie naszych starań w przełamywaniu tak niekorzystnego dla naszego narodu stereotypu. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za pomoc w uzyskaniu środków na zakup bazy lokalowej dla naszego instytutu jak również za pomoc w budowie kolekcji im. P. Strzeleckiego. Bardzo byłbym wdzięczny za umożliwienie otrzymania eksponatów minerałów z polskich kopalń dla kolekcji im. P. Strzeleckiego. Nasza kolekcja liczy już około ośmiuset minerałów w tym niektóre bardzo rzadkie. Minerały te byłyby eksponowane w ramach daru Rządu Polskiego, z wyszczególnieniem nazwiska Pana Premiera i Pana Prezydenta, dla Instytutu Badań nad Rozumieniem dla nowo tworzonej kolekcji.

Minerały z kolekcji Strzeleckiego użyte będą do badań naukowych i jako eksponaty stałej wystawy w Instytucie Badań nad Rozumieniem im. św. Jadwigi Królowej. Będa również prezentowane w ramach wystaw i prezentacji dorobku naszego instytutu w szczególności w kontekście opracowań dotyczących badań i działalności P. Strzeleckiego jak również teologicznego kontekstu rozumienia różnych aspektów materialnego świata jako Boskiego dzieła.

Lista minerałów z kolekcji Strzeleckiego zakupionych z prywatnych środków M.Z. Les. Zakupione minerały są listowane w ramach Nickel-Strunz klasyfikacji w celu ukazania, które z minerałów należy jeszce zakupić. Ponadto tego typu listowanie dostarcza informację dotyczącą składu chemicznego jak również struktury krystalograficznej i charakterystyczne grupy do której dany minerał należy.

   

Kolekcja minerałów im P. Strzeleckiego mieści się w prywatnym mieszkaniu zaadoptowanym na pomieszczenie instytutu QJRIU, w baraku w którym zmuszeni jesteśmy mieszkać. Podczas gdy rząd „polski” przeznacza ogromne sumy pieniędzy na wspieranie twórczości ludowej degradującej dobre imię Polski, badania nad rozumieniem prowadzone są w warunkach obozu pracy. Podobnie rząd australijski przeznacza ogromne sumy pieniędzy na synchrotron podczas gdy nasz instytut nie otrzymuje ani dolara. Należy również podziwiać perfidię tutejszej polonii która „wyśmiewa” nasze wysiłki w tworzeniu instytucji polskich przynoszących chlubę polskiemu narodowi. Niszcząc kulturę polskiego narodu stawiają się oni na pozycji NKWD. Ci którzy myślą że niszczenie naszej instytucji jest działaniem wymierzonym przeciwko nam są w dużym błędzie. Wszystkie te akty bandytyzmu w Australii za które płacimy naszym zdrowiem (badania medyczne w ambasadzie australijskiej w Warszawie, poniżanie polskich uniwersytetów, rabunek prawa jazdy, bandyckie napady, zabór mienia) skierowane są tak przeciwko Polsce jak i przeciwko narodowi polskiemu. Katastrofa pod Smoleńskiem była tego dobrym przykładem. Działanie ambasady i konsulatu to kpiny z polskiej racji stanu. Przecież to nie my jesteśmy ośmieszani tylko polski naród i Polska której nazwa zupełnie zatracila swoje znaczenie.

Wyłudzanie pieniędzy przez „ks” Słowika na samochody dla księży jest pogwałceniem jakiejkolwiek zasady miłości bliźniego. Wyłudzanie pieniędzy na samochody odbywało się zwykle przed 8 czerwca. Miało to uniemożliwić zbieranie donacji na QJF. My w tym czasie nigdy nie zbieraliśmy funduszy na działalność QJF wiedząc że ‘ks.’ Słowik będzie próbował wszelkimi sposobami nam to uniemożliwić. Należy zaznaczyć że zgodnie z australijskim prawem QJF ma prawo zbierać fundusze na swą działalność. Uniemożliwianie nam zbieranie funduszy jest działalnością przestępczą. Chcemy przypomnieć ‘ks.’ Słowikowi że jest to także grzech. Pragniemy zwrócić się do wyższych instancji kościoła katolickiego czy ksiądz który w stanie grzechu przyjmuje komunię św. nie popełnia świętokradztwa. O tym że jest to rzeczywisty problem świadczy zdarzenie którego byliśmy świadkiem. Podczas Mszy św. w kościele w Richmond ks. Rybie nie dane było udzielić komunii św. Ci którzy w tym dniu pragnęli przystąpić do komunii św. musieli odejść bez udzielenia im komunii św. Czy nie jest to znak tego że parafianie którzy nie reagują na zło wyrządzone przez księdza, nie są także współwinni. To dzieje się w czasie gdy nasza instytucja utrzymywana jest w większości z naszy prywatnych środków i gdy do dyspozycji naszej organizacji dajemy nie tylko własne mieszkanie ale również prywatny samochód.

 

01 - ELEMENTS (Metals and intermetallic alloys; metalloids and nonmetals; carbides, silicides, nitrides, phosphides)

01.A Metals and Intermetallic Alloys

01.AA Copper-cupalite family

*01.AA.05 Copper Cu F m3m 4/m 3 2/m

01.CA Arsenic group elements

*01.CA.05 Arsenic As R 3m 3 2/m

01.CB Carbon-silicon family

*01.CB.05a Graphite C P 63/mmc 6/m 2/m 2/m

01.CC Sulfur-selenium-iodine

*01.CC.05 Sulfur S8 F ddd 2/m 2/m 2/m

02.B Metal Sulfides, M:S > 1:1 (mainly 2:1)

02.BA With Cu, Ag, Au

*02.BA.05a Chalcocite Cu2S P 21/c 2/m

02.BA.05e Digenite Cu9S5 R 3m 3 2/m

02.BA.10 Bornite Cu5FeS4 P bca 2/m 2/m 2/m

*02.BA.30a Acanthite Ag2S P 21/n 2/m

*02.BA.30a Argentite* Ag2S I m3m 4/m 3 2/m

02.BB With Ni, Fe

02.BB.05 Heazlewoodite Ni3S2 R 32 3 2

02.BD With Hg, Tl

02.BD.05 Imiterite Ag2HgS2 P 21/c 2/m

02.C Metal Sulfides, M:S = 1:1 (and similar)

02.CA With Cu

*02.CA.05a Covellite CuS P 63/mmc 6/m 2/m 2/m

02.CB With Zn, Fe, Cu, Ag, Au, etc

02.CB.05a Coloradoite HgTe F43m 4 3m

02.CB.05a Sphalerite (Zn,Fe)S F43m 4 3m

02.CB.10a Chalcopyrite CuFeS2 I 42d 4 2m

02.CB.30 Colusite Cu12-13V(As,Sb,Sn,Ge)3S16 P 43n 4 3m

02.CB.45 Greenockite CdS P 63mc 6mm

02.CB.45 Wurtzite (Zn,Fe)S P 63mc 6mm

02.CC With Ni, Fe, Co, PGE, etc.

02.CC.05 Nickeline NiAs P 63/mmc 6/m 2/m 2/m

02.CC.10 Pyrrhotite Fe(1-x)S (x=0-0.17) A2/a 2/m

02.CC.20 Millerite NiS R 3m 3 2/m

02.CD With Sn, Pb, Hg, etc.

*02.CD.10 Galena PbS F m3m 4/m 3 2/m

*02.CD.15a Cinnabar HgS P 3121,P 3221 3 2

02.D Metal Sulfides, M:S = 3:4 and 2:3

02.DA M:S = 3:4

*02.DA.05 Carrollite Cu(Co,Ni)2S4 F d3m 4/m 3 2/m

02.DB M:S = 2:3 and similar

*02.DB.05a Bismuthinite Bi2S3 Pbnm 2/m 2/m 2/m

*02.DB.05a Stibnite Sb2S3 Pbnm 2/m 2/m 2/m

02.E Metal Sulfides, M:S Ł 1:2

02.EA M:S = 1:2

02.EA.05 Sylvanite (Au,Ag)2Te4 P 2/c 2/m

02.EA.10 Calaverite AuTe2 C 2/m 2/m

*02.EA.30 Molybdenite MoS2 P 63/mmc 6/m 2/m 2/m

02.EB M:S = 1:2, with Fe, Co, Ni, PGE, etc.

*02.EB.05a Pyrite FeS2 P a3 2/m 3

*02.EB.10a Marcasite FeS2 Pnnm 2/m 2/m 2/m

02.EB.15a Clinosafflorite (Co,Fe,Ni)As2 P 21/n 2/m

*02.EB.20 Arsenopyrite FeAsS P 21/c 2/m

02.EB.20 Gudmundite FeSbS P 21/n 2/m

02.EB.25 Cobaltite CoAsS P ca21 mm2

02.EC M:S = 1:>2

02.EC.05 Skutterudite (Co,Ni)As3-x I m3 2/m 3

02.F Sulfides of Arsenic, Alkalies; Sulfides with Halide, Oxide, Hydroxide, H2O

02.FA With As, (Sb), S

02.FA.15a Realgar AsS P 21/n 2/m

*02.FA.30 Orpiment As2S3 P 21/n 2/m

02.FD With O, OH, H2O

02.FD.05 Kermesite Sb2S2O P1 1

02.GA Neso-sulfarsenites, etc., without additional S

02.GA.05 Proustite Ag3AsS3 R 3c 3 2/m

*02.GA.30 Nowackiite Cu6Zn3As4S12 R 3 3

*02.GA.50 Bournonite PbCuSbS3 Pn21m 2/m 2/m 2/m

02.GB Neso-sulfarsenites, etc

02.GB.05 Goldfieldite Cu12(Te,Sb,As)4S13 I 43m 4 3m

*02.GB.05 Tennantite (Cu,Fe)12As4S13 I 43m 4 3m

*02.GB.05 Tetrahedrite (Cu,Fe)12Sb4S13 I 43m 4 3m

*02.GB.15 Polybasite [Ag9CuS4] [(Ag,Cu)6(Sb,As)2S7] C 2/m 2/m

02.H Sulfosalts of SnS Archetype

02.HA With Cu, Ag, Fe (without Pb)

*02.HA.15 Livingstonite HgSb4S8 A2/a 2/m

02.HB With Cu, Ag, Hg, Fe, Sn and Pb

02.HB.05a Aikinite PbCuBiS3 Pbnm 2/m 2/m 2/m

02.HB.05a Gladite PbCuBi5S9 P nma 2/m 2/m 2/m

*02.HB.15 Jamesonite Pb4FeSb6S14 P 21/a 2/m

02.HC With only Pb

*02.HC.15 Boulangerite Pb5Sb4S11 Unk Ortho

02.HC.30 Dadsonite Pb21Sb23S55Cl P 2,Pm,P 2/m Mono

02.HC.35 Owyheeite Pb7Ag2(Sb,Bi)8S20 Pnam 2/m 2/m 2/m

02.HD With Tl

02.HD.05 Lorandite TlAsS2 P 21/a 2/m

02.HF With SnS and PbS archetype structure units

02.HF.25a Cylindrite Pb3Sn4FeSb2S14 P1 1

02.HF.25b Incaite Pb4Sn4FeSb2S15 P1 ? 1

02.JB Galena derivatives, with Pb

02.JB.35a Zinkenite Pb9Sb22S42 P 63 6

02.JB.40a Andorite PbAgSb3S6 Pmma 2/m 2/m 2/m

02.JC Galena derivatives, with Tl

*02.KA.05 Enargite Cu3AsS4 Pnm21 mm2

*02.KA.10 Luzonite Cu3AsS4 I 42m 4 2m

02.MA Oxysulfosalts of Alkalies and Alkali Earths

02.MA.10 Sarabauite CaSb10O10S6 C 2/c 2/m

02.X Unclassified Strunz SULFIDES and SULFOSALTS (sulfides, selenides, tellurides; arsenides, antimonides, bismuthides; sulfarsenites, sulfantimonites, sulfbismuthites, etc.)

02.XX Unknown

02.XX.00 Bravoite? (Fe,Ni,Co)S2 P a3 2/m 3

03 - HALIDES

03.A Simple Halides, Without H2O

03.AA M:X = 1:1, 2:3, 3:5, etc.

*03.AA.15 Chlorargyrite AgCl F m3m 4/m 3 2/m

*03.AA.20 Halite NaCl F m3m 4/m 3 2/m

*03.AA.20 Villiaumite NaF F m3m 4/m 3 2/m

03.AB M:X = 1:2

*03.AB.25 Fluorite CaF2 F m3m 4/m 3 2/m

03.CB Neso-aluminofluorides

*03.CB.15 Cryolite Na3AlF6 P 21/n 2/m

03.CE Phyllo-aluminofluorides

*03.CE.05 Chiolite Na5Al3F14 P 4/mnc 4/m 2/m 2/m

03.CF Tekto-aluminofluorides

*03.CF.05 Ralstonite NaxMgxAl2-x(F,OH)6•(H2O) F d3m 4/m 3 2/m

03.CG Aluminofluorides with CO3, SO4, PO4

*03.CG.15 Creedite Ca3Al2(SO4)(F,OH)10•2(H2O) C 2/c 2/m

03.D Oxyhalides, Hydroxyhalides and Related Double Halides

03.DA With Cu, etc., without Pb

*03.DA.10a Atacamite Cu2Cl(OH)3 Pmcn 2/m 2/m 2/m

03.DB With Pb, Cu, etc.

03.DB.15 Boleite KPb26Ag9Cu24Cl62(OH)48 P m3m 4/m 3 2/m

04 - OXIDES (Hydroxides, V[5,6] vanadates, arsenites, antimonites, bismuthites, sulfites, selenites, tellurites, iodates)

04.A Metal:Oxygen = 2.1 and 1:1

04.AA Cation:Anion (M:O) = 2:1 (and 1.8:1)

*04.AA.10 Cuprite Cu2O P n3m 4/m 3 2/m  

04.AB.20 Zincite (Zn,Mn)O P 63mc 6mm

04.AC M:O = 1:1 (and up to 1:1.25); with large cations (± smaller ones)

04.AC.25 Massicot PbO Pbma 2/m 2/m 2/m

04.B Metal:Oxygen = 3:4 and similar

04.BA With small and medium-sized cations

04.BA.05 Chrysoberyl BeAl2O4 Pmnb 2/m 2/m 2/m

04.BB.05 Gahnite ZnAl2O4 F d3m 4/m 3 2/m

04.BB.05 Spinel MgAl2O4 F d3m 4/m 3 2/m

*04.BB.05 Chromite Fe++Cr2O4 F d3m 4/m 3 2/m

*04.BB.05 Magnetite Fe++Fe+++2O4 F d3m 4/m 3 2/m

*04.BB.05 Franklinite (Zn,Mn++,Fe++)(Fe+++,Mn+++)2O4 F d3m 4/m 3 2/m

*04.BB.10 Hausmannite Mn++Mn+++2O4 I 41/amd 4/m 2/m 2/m

04.BD With only large cations

04.BD.05 Minium Pb++2Pb++++O4 P 41/mbc 4/m 2/m 2/m

04.C Metal:Oxygen = 2:3, 3:5, and Similar

04.CB With medium-sized cations

*04.CB.05 Hematite Fe2O3 R 3c 3 2/m

*04.CB.05 Ilmenite Fe++TiO3 R 3 3

*04.CB.10 Bixbyite (Mn+++,Fe+++)2O3 I a3 2/m 3

04.CB.15 Pseudobrookite (Fe+++,Fe++)2(Ti,Fe++)O5 Bbmm 2/m 2/m 2/m

04.CC With large and medium-sized cations

04.CC.30 Perovskite CaTiO3 P nma 2/m 2/m 2/m

04.D Metal:Oxygen = 1:2 and similar

04.DA With small cations

04.DA.05 Quartz SiO2 P 3121,P 3221 3 2

04.DA.10 Opal SiO2•n(H2O) None

*04.DB.05 Cassiterite SnO2 P 4/mnm 4/m 2/m 2/m

*04.DB.05 Rutile TiO2 P 4/mnm 4/m 2/m 2/m

*04.DB.05 Pyrolusite MnO2 P 4/mnm 4/m 2/m 2/m

04.DB.05 Plattnerite PbO2 P 4/mnm 4/m 2/m 2/m

04.DB.15a Ramsdellite MnO2 Pbnm 2/m 2/m 2/m

04.DB.25 Samarskite-(Y) (Y,Fe+++,U)(Nb,Ta)5O4 P bcn 2/m 2/m 2/m

*04.DB.30 Hubnerite MnWO4 P 2/c 2/m

*04.DB.30 Wolframite* (Fe,Mn)WO4 P 2/c 2/m

04.DB.35 Columbite-(Mn) (Mn,Fe++)(Nb,Ta)2O6 Pcan 2/m 2/m 2/m

04.DD With medium-sized cations; frameworks of edge-sharing octahedra

*04.DD.05 Anatase TiO2 I 41/amd 4/m 2/m 2/m

*04.DD.10 Brookite TiO2 Pcab 2/m 2/m 2/m

04.DE With medium-sized cations; with various polyhedra

04.DE.30 Cervantite Sb+++Sb+++++O4 Pbn21 mm2

04.DF With large (± medium-sized) cations; dimers and trimers of edge-sharing octahedra

04.DF.05 Aeschynite-(Y) (Y,Ca,Fe)(Ti,Nb)2(O,OH)6 Pbnm 2/m 2/m 2/m

04.DG With large (± medium-sized) cations; chains of edge-sharing octahedra

04.DG.05 Polycrase-(Y) (Y,Ca,Ce,U,Th)(Ti,Nb,Ta)2O6 Pcan 2/m 2/m 2/m

04.DH With large (± medium-sized) cations; sheets of edge-sharing octahedra

*04.DH.15 Betafite (Ca,U)2(Ti,Nb,Ta)2O6(OH) F d3m 4/m 3 2/m

04.DH.15 Pyrochlore (Na,Ca)2Nb2O6(OH,F) F d3m 4/m 3 2/m

04.DH.20 Stibiconite Sb+++Sb+++++2O6(OH) F d3m 4/m 3 2/m

04.DK With large (± medium-sized) cations; tunnel structures

*04.DK.05 Coronadite Pb(Mn++++,Mn++)8O16 I2/m 2/m

*04.DK.05 Hollandite Ba(Mn++++,Mn++)8O16 I2/m 2/m

04.DK.10 Romanechite (Ba,H2O)2(Mn++++,Mn+++)5O10 C 2/m 2/m

04.FD Hydroxides with OH, without H2O; chains of edge-sharing octahedra

04.FD.10 Groutite Mn+++O(OH) Pbnm 2/m 2/m 2/m

*04.FD.10 Goethite Fe+++O(OH) Pbnm 2/m 2/m 2/m

04.FD.15 Manganite MnO(OH) B21/d 2/m

04.FE Hydroxides with OH, without H2O; sheets of edge-sharing octahedra

*04.FE.05 Brucite Mg(OH)2 P 3m1 3 2/m

04.FE.20 Heterogenite-2H Co+++O(OH) P 63/mmc 6/m 2/m 2/m

04.FE.20 Heterogenite-3R Co+++O(OH) R 3m 3 2/m

04.FL Hydroxides with H2O ± (OH); sheets of edge-sharing octahedra

04.FL.40 Rancieite (Ca,Mn++)Mn++++4O9•3(H2O) Unk Hex

04.H V[5,6] Vanadates

04.HB Uranyl Sorovanadates

04.HB.05 Carnotite K2(UO2)2V2O8•3(H2O) P 21/a 2/m

04.HB.15 Francevillite (Ba,Pb)(UO2)2V2O8•5(H2O) Pcan 2/m 2/m 2/m

04.HB.25 Tyuyamunite Ca(UO2)2V2O8•5-8(H2O) Pnan 2/m 2/m 2/m

04.HD Inovanadates

04.HD.10 Metarossite CaV2O6•2(H2O) P1 1

04.HE Phyllovanadates

04.HE.20 Corvusite (Na,Ca,K)V8O20•4(H2O) C 2/m 2/m

04.J Arsenites, Antimonites, Bismuthites, Sulfites,

04.JA Arsenites, antimonites, bismuthites; without additional anions, without H2O

04.JA.15 Karibibite Fe+++2As+++4(O,OH)9 Unk Ortho

04.JL Tellurites with additional anions, without H2O

04.JL.10 Mackayite Fe+++Te2O5(OH) I 41/acd 4/m 2/m 2/m

04.JM Tellurites without additional anions, with H2O

04.JM.10 Emmonsite Fe+++2Te++++3O9•2(H2O) P1 1

05 - CARBONATES (NITRATES)

05.A Carbonates without additional anions, without H2O

05.AB Alkali-earth (and other M2+) carbonates

*05.AB.05 Calcite CaCO3 R 3c 3 2/m

*05.AB.05 Gaspeite (Ni,Mg,Fe++)CO3 R 3c 3 2/m

*05.AB.05 Magnesite MgCO3 R 3c 3 2/m

*05.AB.05 Rhodochrosite MnCO3 R 3c 3 2/m

*05.AB.05 Siderite Fe++CO3 R 3c 3 2/m

*05.AB.05 Smithsonite ZnCO3 R 3c 3 2/m

*05.AB.10 Ankerite Ca(Fe++,Mg,Mn)(CO3)2 R 3 3

*05.AB.10 Dolomite CaMg(CO3)2 R 3 3

*05.AB.10 Kutnohorite Ca(Mn,Mg,Fe++)(CO3)2 R 3 3

*05.AB.15 Cerussite PbCO3 Pmcn 2/m 2/m 2/m

*05.AB.15 Aragonite CaCO3 Pmcn 2/m 2/m 2/m

*05.AB.15 Strontianite SrCO3 Pmcn 2/m 2/m 2/m

*05.AB.15 Witherite BaCO3 Pmcn 2/m 2/m 2/m

05.B Carbonates with additional anions, without H2O

05.BA With Cu, Co, Ni, Zn, Mg, Mn

05.BA.05 Azurite Cu3(CO3)2(OH)2 P 21/a 2/m

*05.BA.10 Malachite Cu2(CO3)(OH)2 P 21/a 2/m

05.BA.10 Rosasite (Cu,Zn)2(CO3)(OH)2 P 21/a 2/m

*05.BA.15 Aurichalcite (Zn,Cu)5(CO3)2(OH)6 P 21/m 2/m

*05.BA.15 Hydrozincite Zn5(CO3)2(OH)6 C 2/m 2/m

05.BD With rare-earth elements (REE)

05.BD.20a Bastnasite-(Ce) Ce(CO3)F P 62c 6 m2

05.CC With rare-earth elements (REE)

*05.CC.35 Decrespignyite-(Y)! (Y,REE)4Cu(CO3)4Cl(OH)5•2(H2O) P 2, Pm or P 2/m Mono

05.D Carbonates with Additional Anions, with H2O

05.DA With medium-sized cations

*05.DA.10 Artinite Mg2(CO3)(OH)2•3(H2O) C 2 or C 2/m Mono

05.DA.25 Callaghanite Cu2Mg2(CO3)(OH)6•2(H2O) C 2/c 2/m

05.DA.50 Pyroaurite Mg6Fe+++2(CO3)(OH)16•4(H2O) R 3m 3 2/m

05.DA.50 Stichtite Mg6Cr2(CO3)(OH)16•4(H2O) R 3m 3 2/m

*05.DA.55 Coalingite Mg10Fe+++2(CO3)(OH)24•2(H2O) R 3c 3 2/m

05.DA.70 Zaratite Ni3(CO3)(OH)4•4(H2O) Unk (in part amorphous) Cubic

05.DB With large and medium-sized cations

05.DB.10 Dundasite PbAl2(CO3)2(OH)4•(H2O) Pbmm 2/m 2/m 2/m

05.DC With large cations

05.DC.05 Ancylite-(Ce) SrCe(CO3)2(OH)•(H2O) Pmcn 2/m 2/m 2/m

05.E Uranyl Carbonates

05.EB UO2:CO3 = 1:1

05.EB.05 Rutherfordine UO2(CO3) P mmm 2/m 2/m 2/m

05.ED UO2:CO3 = 1:3

05.ED.30 Andersonite Na2Ca(UO2)(CO3)3•6(H2O) R 3 3

06 - BORATES

06.A Monoborates

06.AB BO3, with additional anions; 1(D) + OH, etc.

06.AB.15 Jeremejevite Al6B5O15(F,OH)3 P 63/m 6/m

06.AB.35 Pinakiolite Mg2Mn+++O2(BO3) C 2/m 2/m

06.C Triborates

06.CB Ino-triborates

*06.CB.10 Colemanite Ca2B6O11•5(H2O) P 21/a 2/m

*06.CB.20 Howlite Ca2B5SiO9(OH)5 P 21/c 2/m

06.D Tetraborates

06.DA Neso-tetraborates

*06.DA.10 Borax Na2B4O5(OH)4•8(H2O) A2/a 2/m

06.DB Ino-tetraborates

*06.DB.05 Kernite Na2B4O6(OH)2•3(H2O) P 21/c 2/m

06.E Pentaborates

06.EA Neso-pentaborates

*06.EA.25 Ulexite NaCaB5O6(OH)6•5(H2O) P1 1

06.EC Phyllo-pentaborates

*06.EC.10 Gowerite CaB6O10•5(H2O) P 21/n,P 21/a 2/m

07 - SULFATES (SELENATES, TELLURATES)

07.A Sulfates (selenates, etc.) without Additional Anions, without H2O

07.AD With only large cations

*07.AD.25 Glauberite Na2Ca(SO4)2 C 2/c 2/m

*07.AD.30 Anhydrite CaSO4 Amma 2/m 2/m 2/m

*07.AD.35 Anglesite PbSO4 Pbnm 2/m 2/m 2/m

*07.AD.35 Barite BaSO4 Pbnm 2/m 2/m 2/m

*07.AD.35 Celestine SrSO4 Pbnm 2/m 2/m 2/m

07.B Sulfates (selenates, etc.) with Additional Anions, without H2O

07.BB With medium-sized cations

*07.BB.25 Brochantite Cu4(SO4)(OH)6 P 21/a 2/m

07.BC With medium-sized and large cations

*07.BC.10 Alunite KAl3(SO4)2(OH)6 R 3m, R 3m Trig

*07.BC.10 Jarosite KFe+++3(SO4)2(OH)6 R 3 3

*07.BC.10 Plumbojarosite PbFe+++6(SO4)4(OH)12 R 3m 3 2/m

07.BC.50 Caledonite Pb5Cu2(CO3)(SO4)3(OH)6 P mn21 mm2

*07.BC.65 Linarite PbCu(SO4)(OH)2 P 21/m 2/m

07.BD With only large cations

*07.BD.30 Hanksite KNa22(SO4)9(CO3)2Cl P 63/m 6/m

07.C Sulfates (selenates, etc.) without Additional Anions, with H2O

07.CB With only medium-sized cations

07.CB.20 Chalcanthite CuSO4•5(H2O) P1 1

*07.CB.35 Melanterite Fe++SO4•7(H2O) P 21/c 2/m

*07.CB.40 Epsomite MgSO4•7(H2O) P 212121 2 2 2

07.CB.50 Coquimbite Fe+++2(SO4)3•9(H2O) P 3c 3 2/m

07.CB.75 Romerite Fe++Fe+++2(SO4)4•14(H2O) P1 1

07.CB.85 Halotrichite Fe++Al2(SO4)4•22(H2O) P 2 2

07.CC With medium-sized and large cations

07.CC.25 Voltaite K2Fe++5Fe+++3Al(SO4)12•18(H2O) F d3c 4/m 3 2/m

07.CC.30 Krohnkite Na2Cu(SO4)2•2(H2O) P 21/c 2/m

07.CD With only large cations

07.CD.10 Mirabilite Na2SO4•10(H2O) P 21/a 2/m

*07.CD.40 Gypsum CaSO4•2(H2O) A2/a 2/m

07.D Sulfates (selenates, etc.) with additional anions, with H2O

07.DB With only medium-sized cations; insular octahedra and finite groups

07.DB.35 Copiapite Fe++Fe+++4(SO4)6(OH)2•20(H2O) P1 1

07.DC With only medium-sized cations; chains of corner-sharing octahedra

07.DC.10 Butlerite Fe+++(SO4)(OH)•2(H2O) P 21/m 2/m

07.DC.10 Parabutlerite Fe+++(SO4)(OH)•2(H2O) Pmnb 2/m 2/m 2/m

07.DD With only medium-sized cations; sheets of edge-sharing octahedra

07.DD.15 Spangolite Cu6Al(SO4)(OH)12Cl•3(H2O) P 31c 3m

07.DD.30 Devilline CaCu4(SO4)2(OH)6•3(H2O) P 21/c 2/m

07.DD.30 Orthoserpierite Ca(Cu,Zn)4(SO4)2(OH)6•3(H2O) P ca21 mm2

07.DD.35 Carrboydite (Ni,Cu)14Al9(SO4,CO3)6(OH)43•7(H2O) Unk Hex

07.DD.75 Chalcoalumite CuAl4(SO4)(OH)12•3(H2O) P 21 2

07.DE With only medium-sized cations; unclassified

*07.DE.10 Cyanotrichite Cu4Al2(SO4)(OH)12•2(H2O) Unk Ortho

07.DG With large and medium sized cations; with NO3, CO3, B(OH)4, SiO4 or IO3

07.DG.15 Sturmanite Ca6(Fe+++,Al,Mn++)2(SO4)2[B(OH)4](OH)12•25(H2O) P 31c 3m

07.DG.30 Nakauriite (Mn,Ni,Cu)8(SO4)4(CO3)(OH)6•48(H2O) Unk Ortho

07.F Chromates

07.FA Without additional anions

*07.FA.20 Crocoite PbCrO4 P 21/n 2/m

07.G Molybdates, Wolframates and Niobates

07.GA Without additional anions or H2O

07.GA.05 Scheelite CaWO4 I 41/a 4/m

07.GA.05 Wulfenite PbMoO4 I 41/a 4/m

07.GB With additional anions and/or H2O

07.GB.30 Ferrimolybdite Fe+++2(MoO4)3•8(H2O) Unk Ortho

07.GB.45 Mendozavilite (Na,Mg)Ca2[Mo++++++8P+++++2Fe+++3O36(OH)]•n(H2O), n~9 Unk. Mono

08 - PHOSPHATES, ARSENATES, VANADATES

08.A Phosphates, etc. without additional anions, without H2O

08.AA With small cations (some also with larger ones)

08.AA.10 Beryllonite NaBePO4 P 21/n 2/m

08.AB With medium-sized cations

08.AB.10 Purpurite Mn+++PO4 Pmnb 2/m 2/m 2/m

08.AD With only large cations

08.AD.35 Xenotime-(Y) YPO4 I 41/amd 4/m 2/m 2/m

08.AD.50 Monazite-(Ce) (Ce,La,Nd,Th)PO4 P 21/n 2/m

08.B Phosphates, etc. with Additional Anions, without H2O

08.BA With small and medium-sized cations

08.BA.10 Herderite CaBe(PO4)F P 21/a 2/m

08.BB With only medium-sized cations, (OH, etc.):RO4 Ł 1:1

*08.BB.05 Amblygonite (Li,Na)Al(PO4)(F,OH) P1 1

*08.BB.05 Montebrasite? LiAl(PO4)(OH,F) P1 1

08.BB.10 Triplite (Mn,Fe++,Mg,Ca)2(PO4)(F,OH) I2/m 2/m

08.BB.25 Althausite Mg2(PO4)(OH,F,O) P na21 mm2

*08.BB.30 Olivenite Cu2AsO4(OH) P 21/n 2/m

*08.BB.30 Adamite Zn2(AsO4)(OH) Pnnm 2/m 2/m 2/m

*08.BB.30 Libethenite Cu2(PO4)(OH) Pnnm 2/m 2/m 2/m

08.BB.40 Scorzalite (Fe++,Mg)Al2(PO4)2(OH)2 P 2/c 2/m

*08.BB.40 Lazulite MgAl2(PO4)2(OH)2 P 21/c 2/m

08.BB.45 Trolleite Al4(PO4)3(OH)3 I2/c 2/m

08.BC With only medium-sized cations, (OH, etc.):RO4 > 1:1 and < 2:1

*08.BC.10 Frondelite Mn++Fe+++4(PO4)3(OH)5 Bbmm 2/m 2/m 2/m

*08.BC.10 Rockbridgeite (Fe++,Mn)Fe+++4(PO4)3(OH)5 Bbmm 2/m 2/m 2/m

08.BD With only medium-sized cations, (OH, etc.):RO4 = 2:1

*08.BD.05 Cornwallite Cu5(AsO4)2(OH)4 P 21/a 2/m

*08.BD.05 Pseudomalachite Cu5(PO4)2(OH)4 P 21/a 2/m

08.BD.30 Cornubite Cu5(AsO4)2(OH)4 P1 1

08.BE With only medium-sized cations, (OH, etc.):RO4 > 2:1

*08.BE.15 Cornetite Cu3(PO4)(OH)3 P bca 2/m 2/m 2/m

*08.BE.20 Clinoclase Cu3(AsO4)(OH)3 P 21/a 2/m

08.BH With medium-sized and large cations, (OH,etc.):RO4 = 1:1

*08.BH.35 Austinite CaZn(AsO4)(OH) P 212121 2 2 2

*08.BH.35 Conichalcite CaCu(AsO4)(OH) P 212121 2 2 2

*08.BH.35 Tangeite CaCu(VO4)(OH) P 212121 2 2 2

*08.BH.40 Descloizite PbZn(VO4)(OH) Pnam 2/m 2/m 2/m

08.BH.40 Mottramite PbCu(VO4)(OH) Pnam 2/m 2/m 2/m

08.BK With medium-sized and large cations, (OH, etc.)

*08.BK.05 Brazilianite NaAl3(PO4)2(OH)4 P 21/n 2/m

08.BN With only large cations, (OH, etc.):RO4 = 0.33:1

*08.BN.05 Apatite* Ca5(PO4)3(OH,F,Cl) P 63/m 6/m

*08.BN.05 Apatite-(CaF) Ca5(PO4)3F P 63/m 6/m

08.BN.05 Hedyphane Ca2Pb3(AsO4)3Cl P 63/m 6/m

*08.BN.05 Mimetite Pb5(AsO4)3Cl P 63/m 6/m

*08.BN.05 Pyromorphite Pb5(PO4)3Cl P 63/m 6/m

*08.BN.05 Vanadinite Pb5(VO4)3Cl P 63/m 6/m

08.C Phosphates without Additional Anions, with H2O

08.CA With small and large/medium cations

08.CA.20 Selwynite NaK(Be,Al)Zr2(PO4)4•2(H2O) I 41/amd 4/m 2/m 2/m

*08.CA.45 Scholzite CaZn2(PO4)2•2(H2O) Pbmm 2/m 2/m 2/m

*08.CA.70 Parahopeite Zn3(PO4)2•4(H2O) P1 1

08.CB With only medium-sized cations, RO4:H2O = 1:1

*08.CB.10 Hureaulite Mn5(PO3OH)2(PO4)2•4(H2O) C 2/c 2/m

08.CD With only medium-sized cations, RO4:H2O = 1:2

08.CD.05 Metavariscite AlPO4•2(H2O) P 21/n 2/m

08.CD.05 Phosphosiderite Fe+++PO4•2(H2O) P 21/n 2/m

08.CD.10 Strengite Fe+++PO4•2(H2O) Pcab 2/m 2/m 2/m

08.CD.10 Variscite AlPO4•2(H2O) Pcab 2/m 2/m 2/m

08.CD.10 Scorodite Fe+++AsO4•2(H2O) Pcab 2/m 2/m 2/m

08.CE With only medium-sized cations, RO4:H2O Ł 1:2.5

08.CE.25 Switzerite (Mn++,Fe++)3(PO4)2•7(H2O) P 21/a 2/m

*08.CE.40 Erythrite Co3(AsO4)2•8(H2O) I2/m 2/m

*08.CE.40 Vivianite Fe++3(PO4)2•8(H2O) C 2/m 2/m

08.CG With large and medium-sized cations, RO4:H2O = 1:1

08.CG.25 Pottsite PbBiH(VO4)2•2(H2O) I 4122 4 2 2

08.CH With large and medium-sized cations, RO4:H2O < 1:1

08.CJ With only large cations

08.CJ.50 Churchite-(Y) YPO4•2(H2O) A2/a,Aa Mono

08.D Phosphates, etc

08.DA With small (and occasionally larger) cations

08.DA.05 Moraesite Be2(PO4)(OH)•4(H2O) Cc,C 2/c Mono

08.DC With only medium-sized cations, (OH, etc.):RO4 = 1:1 and < 2:1

08.DC.20 Bermanite Mn++Mn+++2(PO4)2(OH)2•4(H2O) P 21 2

*08.DC.27 Beraunite Fe++Fe+++5(PO4)4(OH)5•4(H2O) C 2/c 2/m

08.DC.40 Cacoxenite (Fe+++,Al)25(PO4)17O6(OH)12•75(H2O) P 6/mmm 6/m 2/m 2/m

*08.DC.50 Wavellite Al3(PO4)2(OH,F)3•5(H2O) Pcmn 2/m 2/m 2/m

08.DD With only medium-sized cations, (OH, etc.):RO4 = 2:1

08.DD.05 Luetheite Cu2Al2(AsO4)2(OH)4•(H2O) P 21/m 2/m

*08.DD.20 Childrenite Fe++Al(PO4)(OH)2•(H2O) Bba2 mm2

08.DE With only medium-sized cations, (OH, etc.):RO4 = 3:1

*08.DE.10 Fluellite Al2(PO4)F2(OH)•7(H2O) F ddd 2/m 2/m 2/m

08.DF With only medium-sized cations, (OH,etc.):RO4 > 3:1

08.DF.30 Chalcophyllite Cu++18Al2(AsO4)3(SO4)3(OH)27•33(H2O) R 3m 3 2/m

*08.DG.05 Sampleite NaCaCu5(PO4)4Cl•5(H2O) pseudo TET 2/m 2/m 2/m

08.DH With large and medium-sized cations, (OH, etc.):RO4 < 1:1

08.DH.05 Minyulite KAl2(PO4)2(OH,F)•4(H2O) Pba2 mm2

08.DH.25 Montgomeryite Ca4MgAl4(PO4)6(OH)4•12(H2O) C 2/c 2/m

08.DK With large and medium-sized cations, (OH, etc.):RO4 > 1:1 and < 2:1

*08.DK.10 Pharmacosiderite KFe+++4(AsO4)3(OH)4•6-7(H2O) I 43m 4 3m

*08.DK.15 Dufrenite Fe++Fe+++4(PO4)3(OH)5•2(H2O) C 2/c 2/m

*08.DL.10 Cyrilovite NaFe+++3(PO4)2(OH)4•2(H2O) P 412121,P 432121 4 2 2

*08.DL.10 Wardite NaAl3(PO4)2(OH)4•2(H2O) P 41212 4 2 2

08.DL.15 Mixite BiCu6(AsO4)3(OH)6•3(H2O) P 63/m 6/m

08.E Uranyl Phosphates and Arsenates

08.EA UO2:RO4 = 1:2

08.EA.15 Ulrichite CaCu(UO2)(PO4)2•4(H2O) C 2/m 2/m

08.EB UO2:RO4 = 1:1

*08.EB.05 Autunite Ca(UO2)2(PO4)2•10-12(H2O) I 4/mmm 4/m 2/m 2/m

*08.EB.05 Novacekite Mg(UO2)2(AsO4)2•12(H2O) P 41/n 4/m

*08.EB.05 Torbernite Cu(UO2)2(PO4)2•8-12(H2O) I 4/mmm 4/m 2/m 2/m

08.EB.05 Saleeite Mg(UO2)2(PO4)2•10(H2O) I 4/mmm 4/m 2/m 2/m

08.EB.10 Metatorbernite Cu(UO2)2(PO4)2•8(H2O) P 4/n 4/m

08.EB.35 Coconinoite Fe+++2Al2(UO2)2(PO4)4(SO4)(OH)2•18(H2O) C 2/c,Cc Mono

08.EC UO2:RO4 = 3:2

08.EC.35 Phurcalite Ca2(UO2)3O2(PO4)2•7(H2O) P bca 2/m 2/m 2/m

08.FC Polyphosphates, etc., with H2O only

0*8.FD.05 Volborthite Cu++3V+++++2O7(OH)2•2(H2O) C 2/m 2/m

09.A Nesosilicates

09.AA Nesosilicates without additional anions;

*09.AA.05 Eucryptite LiAlSiO4 R 3 3

*09.AA.05 Phenakite Be2SiO4 R 3 3

*09.AA.05 Willemite Zn2SiO4 R 3 3

09.AC Nesosilicates without additional anions;

*09.AC.05 Forsterite Mg2SiO4 Pbnm 2/m 2/m 2/m

*09.AC.05 Olivine* (Mg,Fe)2SiO4 Pbnm 2/m 2/m 2/m

09.AD Nesosilicates without additional anions;

*09.AD.25 Almandine Fe++3Al2(SiO4)3 I a3d 4/m 3 2/m

*09.AD.25 Grossular Ca3Al2(SiO4)3 I a3d 4/m 3 2/m

09.AD.25 Pyrope Mg3Al2(SiO4)3 I a3d 4/m 3 2/m

*09.AD.25 Spessartine Mn++3Al2(SiO4)3 I a3d 4/m 3 2/m

*09.AD.25 Uvarovite Ca3Cr2(SiO4)3 I a3d 4/m 3 2/m

*09.AD.25 Andradite Ca3Fe+++2(SiO4)3 I a3d 4/m 3 2/m

09.AD.30 Coffinite U(SiO4)1-x(OH)4x I 41/amd 4/m 2/m 2/m

09.AD.30 Zircon ZrSiO4 I 41/amd 4/m 2/m 2/m

09.AE Nesosilicates with additional (O,OH,F,H2O);

09.AE.10 Euclase BeAlSiO4(OH) P 21/a 2/m

09.AF Nesosilicates with additional anions;

*09.AF.10 Andalusite Al2SiO5 = Al[6]Al[5]OSiO4 Pnnm 2/m 2/m 2/m

*09.AF.15 Kyanite Al2SiO5 = Al[6]Al[6]OSiO4 P1 1

*09.AF.30 Staurolite (Fe++,Mg)2Al9(Si,Al)4O20(O,OH)4 C 2/m 2/m

*09.AF.35 Topaz Al2SiO4(F,OH)2 Pbnm 2/m 2/m 2/m

*09.AF.45 Chondrodite (Mg,Fe++)5(SiO4)2(F,OH)2 P 21/c 2/m

09.AF.55 Clinohumite (Mg,Fe++)9(SiO4)4(F,OH)2 P 21/c 2/m

09.AF.85 Ottrelite (Mn,Fe++,Mg)2Al4Si2O10(OH)4 C 2/c 2/m

09.AF.90 Poldervaartite (Ca,Mn++)2SiO3(OH)2 P bca 2/m 2/m 2/m

09.AG Nesosilicates with additional anions; cations in > [6] ± [6] coordination

*09.AG.05 Braunite-I Mn++Mn+++6SiO12 I 41/acd 4/m 2/m 2/m

*09.AG.15 Titanite CaTiSiO5 P 21/a 2/m

09.AH Nesosilicates with CO3, SO4, PO4, etc.

09.AH.15 Spurrite Ca5(SiO4)2(CO3) P 21/a 2/m

*09.AH.25 Britholite-(Ce) (Ce,Ca,Th,La,Nd)5(SiO4,PO4)3(OH,F) P 63/m 6/m

09.AJ Nesosilicates with BO3 triangles and/or B[4], Be[4] tetrahedra,

*09.AJ.10 Dumortierite Al6.5-7(BO3)(SiO4)3(O,OH)3 Pcmn 2/m 2/m 2/m

*09.AJ.20 Datolite CaBSiO4(OH) P 21/c 2/m

*09.AJ.20 Bakerite Ca4B4(BO4)(SiO4)3(OH)3•(H2O) P 21/c 2/m

09.AK Uranyl neso- and polysilicates

09.AK.10 Sklodowskite (H3O)2Mg(UO2)2(SiO4)2•4(H2O) C 2/m 2/m

09.AK.15 Boltwoodite HK(UO2)(SiO4)•1.5(H2O) P 21 2

09.AK.15 Uranophane Ca(UO2)2SiO3(OH)2•5(H2O) P 21 2

09.AK.30 Weeksite K2(UO2)2Si6O15•4(H2O) C mmb 2/m 2/m 2/m

09.B Sorosilicates

09.BC Si2O7 groups, without non-tetrahedral anions;

09.BC.10 Keldyshite Na2-xHxZrSi2O7•n(H2O) P1 1

09.BD Si2O7 groups with additional anions;

09.BD.05 Bertrandite Be4Si2O7(OH)2 Ccm21 mm2

*09.BD.10 Hemimorphite Zn4Si2O7(OH)2•(H2O) Imm2 mm2

*09.BD.20 Axinite-(Fe) Ca2Fe++Al2BO3Si4O12(OH) P1 1

09.BD.20 Axinite-(Mg) Ca2MgAl2BO3Si4O12(OH) P1 1

09.BD.20 Axinite-(Mn) Ca2Mn++Al2BO3Si4O12(OH) P1 1

09.BE Si2O7 groups with additional anions;

*09.BE.05 Lawsonite CaAl2Si2O7(OH)2•(H2O) Ccmm 2/m 2/m 2/m

*09.BE.07 Ilvaite CaFe++2Fe+++Si2O7O(OH) Pbnm 2/m 2/m 2/m

*09.BE.17 Niocalite Ca14Nb2(Si2O7)4O6F2 Pa m

09.BE.17 Normandite! NaCa(Mn++,Fe++)(Ti,Nb,Zr)Si2O7(O,F)2 P 21/a 2/m

09.BE.20 Mosandrite Na(Na,Ca)2(Ca,Ce,Y)4(Ti,Nb,Zr)(Si2O7)2(O,F)2F3 P 21 2

09.BE.25 Lamprophyllite Na2(Sr,Ba)2Ti3(SiO4)4(OH,F)2 C 2/m 2/m

09.BG Sorosilicates with mixed SiO4 and Si2O7 groups;

*09.BG.05a Clinozoisite Ca2Al3(SiO4)3(OH) = Ca2AlAl2(SiO4)(Si2O7)O(OH) P 21/m 2/m

*09.BG.05a Epidote Ca2(Fe+++,Al)3(SiO4)3(OH) = Ca2(Fe,Al)Al2(SiO4)(Si2O7)O(OH) P 21/m 2/m

09.BG.05a Piemontite Ca2(Al,Mn,Fe)3(SiO4)3(OH) = Ca2(Mn,Fe)Al2(SiO4)(Si2O7)O(OH) P 21/m 2/m

09.BG.05b Allanite-(Ce) (Ce,Ca,Y)2(Al,Fe+++)3(SiO4)3(OH) P 21/m 2/m

09.BG.10 Zoisite Ca2Al3(SiO4)3(OH) = Ca2AlAl2(SiO4)(Si2O7)O(OH) Pnmc 2/m 2/m 2/m

09.BG.20 Pumpellyite-(Al)! Ca2(Al,Fe++,Mg)Al2(SiO4)(Si2O7)(OH,O)2•H2O A2/m 2/m

09.BG.35 Vesuvianite Ca10Mg2Al4(SiO4)5(Si2O7)2(OH)4 P 4/n 4/m

09.BG.35 Manganvesuvianite! Ca19Mn+++(Al,Mn+++,Fe+++)10(Mg,Mn++)2Si18O69(OH)9 P 4/n 4/m

09.BH Sorosilicates with Si3O10, Si4O11, etc

*09.BH.10 Kinoite Ca2Cu2Si3O8(OH)4 P 21/m 2/m

09.BJ Sorosilicates with Si3O10, Si4O11, etc

09.BJ.35 Ruizite CaMn+++Si2O6(OH)•2(H2O) P 21/c 2/m

09.C Cyclosilicates

*09.CA.05 Benitoite BaTiSi3O9 P 6c2 6 m2

09.CE [Si4O12]8- 4-membered single rings (vierer-Einfachringe),

09.CE.20 Nagashimalite Ba4(V+++,Ti)4Si8B2O27Cl(O,OH)2 Pmmn 2/m 2/m 2/m

09.CE.25 Joaquinite-(Ce) NaFe++Ba2Ce2(Ti,Nb)2[Si4O12]2O2(OH,F)•(H2O) C 2 2

*09.CE.45 Komarovite (Ca,Mn)2(Nb,Ti)2Si2O7(O,F)2•3.5(H2O) Unk Ortho

09.CJ [Si6O18]12- 6-membered single rings (sechser-Einfachringe),

09.CJ.05 Beryl Be3Al2Si6O18 P 6/mmc 6/m 2/m 2/m

*09.CJ.10 Cordierite Mg2Al4Si5O18 C ccm 2/m 2/m 2/m

09.CJ.10 Sekaninaite (Fe++,Mg)2Al4Si5O18 C ccm 2/m 2/m 2/m

*09.CJ.30 Dioptase CuSiO2(OH)2 R 3 3

09.CK [Si6O18]12- 6-membered single rings, with insular complex anions

*09.CK.05 Dravite NaMg3Al6(BO3)3Si6O18(OH)4 R 3m 3m

*09.CK.05 Schorl NaFe++3Al6(BO3)3Si6O18(OH)4 R 3m 3m

*09.CK.05 Foitite! [ ]Na<0.5(Fe++,Al)3Al6Si6O18(BO3)3(OH)4 R 3m 3m

09.CM [Si6O18]12- 6-membered double rings (sechser-Doppelringe)

09.CM.05 Osumilite-(Fe) (K,Na)(Fe++,Mg)2(Al,Fe+++)3(Si,Al)12O30 P 6/mcc 6/m 2/m 2/m

09.CM.05 Sugilite KNa2(Fe+++,Mn+++,Al)2Li3Si12O30 P 6/mcc 6/m 2/m 2/m

09.CO [Si9O27]18- 9-membered rings

*09.CO.10 Eudialyte Na4(Ca,Ce)2(Fe++,Mn,Y)ZrSi8O22(OH,Cl)2 (?) R 3m 3 2/m

09.CO.10 Kentbrooksite! (Na,REE)15(Ca,REE)6Mn++Zr3NbSi25O74F2•2(H2O) R 3m 3m

09.CO.10 Ferrokentbrooksite! Na15Ca6(Fe,Mn)3Zr3NbSi25O73(O,OH,H2O)3(Cl,F,OH)2 R 3m 3m

09.DA Inosilicates with 2-periodic single chains, Si2O6; pyroxene family

*09.DA.05 Enstatite Mg2Si2O6 P bca 2/m 2/m 2/m

*09.DA.15 Diopside CaMgSi2O6 C 2/c 2/m

09.DA.15 Johannsenite CaMnSi2O6 C 2/c 2/m

*09.DA.15 Hedenbergite CaFe++Si2O6 C 2/c 2/m

*09.DA.15 Augite (Ca,Na)(Mg,Fe,Al,Ti)(Si,Al)2O6 C 2/c 2/m

*09.DA.25 Aegirine NaFe+++Si2O6 C 2/c 2/m

*09.DA.25 Jadeite Na(Al,Fe+++)Si2O6 C 2/c 2/m

*09.DA.25 Kosmochlor NaCr+++Si2O6 C 2/c 2/m

*09.DA.30 Spodumene LiAlSi2O6 C 2/c 2/m

09.DB Inosilicates with 2-periodic single chains, Si2O6; Pyroxene-related minerals

*09.DB.10 Lorenzenite Na2Ti2Si2O9 P bcn 2/m 2/m 2/m

09.DB.40 Shattuckite Cu5(SiO3)4(OH)2 Pcab 2/m 2/m 2/m

09.DC Inosilicates with branched 2-periodic single chains Si2O6 + 2SiO3 ® Si4O12

*09.DC.05 Astrophyllite K2Na(Fe++,Mn)7Ti2Si8O26(OH)4 P1 1

09.DE Inosilicates with 2-periodic double chains, Si4O11; amphibole family

*09.DE.05 Anthophyllite [ ]Mg7Si8O22(OH)2 P nma 2/m 2/m 2/m

*09.DE.05 Gedrite [ ]Mg5Al2Si6Al2O22(OH)2 P nma 2/m 2/m 2/m

09.DE.10 Edenite NaCa2Mg5Si7AlO22(OH)2 C 2/m 2/m

*09.DE.10 Actinolite Ca2(Mg,Fe++)5Si8O22(OH)2 C 2/m 2/m

09.DE.10 Magnesiohornblende Ca2[Mg4(Al,Fe+++)]Si7AlO22(OH)2 C 2/m 2/m

09.DE.10 Pargasite NaCa2(Mg,Fe++)4Al(Si6Al2)O22(OH)2 C 2/m 2/m

09.DE.10 Tremolite [ ]Ca2Mg5Si8O22(OH)2 C 2/m 2/m

09.DE.20 Winchite [ ](CaNa)Mg4(Al,Fe3+)Si8O22(OH)2 C 2/m 2/m

09.DE.20 Magnesioferrikatophorite Na2Ca(Mg,Fe++)4Fe+++Si7AlO22(OH)2 C 2/m 2/m

09.DE.25 Arfvedsonite NaNa2(Fe++4Fe+++)Si8O22(OH)2 C 2/m 2/m

09.DE.25 Eckermannite NaNa2(Mg4Al)Si8O22(OH)2 C 2/m 2/m

09.DE.25 Riebeckite [ ]Na2(Fe++3Fe+++2)Si8O22(OH)2 C 2/m 2/m

09.DG Inosilicates with 3-periodic single and multiple chains

*09.DG.05 Bustamite (Mn,Ca)3Si3O9 P1 1

*09.DG.05 Pectolite NaCa2Si3O8(OH) P1 1

*09.DG.05 Wollastonite-1A CaSiO3 P1 1

*09.DG.09.2 Charoite K5Ca8(Si6O15)2(Si2O7)Si4O9(OH)•3(H2O) P*/4 ((pseudo Ortho) 2/m

09.DH Inosilicates with 4-periodic single chains, Si4O12

09.DH.45 Wilkinsonite Na2Fe++4Fe+++2Si6O20 P1 1

*09.DH.65 Howieite Na(Fe++,Mn++)10(Fe,Al)2Si12O31(OH)13 P1,P1 Tri

*09.DH.75 Agrellite NaCa2Si4O10F P1 1

09.DK Inosilicates with 5-periodic single chains

09.DK.05 Rhodonite (Mn++,Fe++,Mg,Ca)SiO3 P1 1

09.DK.05 Babingtonite Ca2(Fe++,Mn)Fe+++Si5O14(OH) P1 1

09.DL Inosilicates with 5-periodic double chains, Si10O28

*09.DL.05 Inesite Ca2Mn7Si10O28(OH)2•5(H2O) P1 1

09.DO Inosilicates with 7-, 8-, 10-, 12- and 14-periodic chains

09.DO.05 Pyroxmangite (Mn,Fe++)SiO3 P1 1

09.DP Transitional ino-phyllosilicate structures

09.DP.20 Prehnite Ca2Al2Si3O10(OH)2 P 2cm mm2

09.DX Unknown

*09.DX.00 Hypersthene? (Mg,Fe++)2Si2O6 2/m 2/m 2/m

09.E Phyllosilicates

09.EA Single nets of tetrahedra with 4-, 5-, (6-), and 8-membered rings

*09.EA.15 Apophyllite* KCa4(Si4O10)2F•8(H2O) P 4/mnc 4/m 2/m 2/m

*09.EA.40 Okenite Ca3[Si6O15]•6(H2O) P1 or P1 Tri

*09.EA.50 Cavansite Ca(VO)Si4O10•4(H2O) Pcmn 2/m 2/m 2/m

*09.EA.55 Pentagonite Ca(VO)Si4O10•4(H2O) Ccm21 mm2

09.EC Phyllosilicates with mica sheets, composed of tetrahedral and octahedral nets

09.EC.05 Talc Mg3Si4O10(OH)2 C 2/c 2/m

09.EC.10 Pyrophyllite Al2Si4O10(OH)2 P1 1

*09.EC.15 Glauconite (K,Na)(Fe+++,Al,Mg)2(Si,Al)4O10(OH)2 C 2/m 2/m

*09.EC.15 Muscovite KAl2(Si3Al)O10(OH,F)2 C 2/m 2/m

09.EC.20 Biotite* K(Mg,Fe++)3[AlSi3O10(OH,F)2 C 2/m 2/m

*09.EC.20 Lepidolite K(Li,Al)3(Si,Al)4O10(F,OH)2 C 2/m,Cm Mono

*09.EC.20 Phlogopite KMg3(Si3Al)O10(F,OH)2 C 2/m 2/m

*09.EC.20 Zinnwaldite KLiFe++Al(AlSi3)O10(F,OH)2 C 2/m 2/m

*09.EC.30 Margarite CaAl2(Al2Si2)O10(OH)2 C 2/c 2/m

*09.EC.40 Montmorillonite (Na,Ca)0,3(Al,Mg)2Si4O10(OH)2•n(H2O) C 2/m 2/m

09.EC.45 Saponite (Ca/2,Na)0,3(Mg,Fe++)3(Si,Al)4O10(OH)2•4(H2O) C 2/m 2/m

09.EC.50 Vermiculite (Mg,Fe++,Al)3(Al,Si)4O10(OH)2•4(H2O) C 2/m 2/m

09.EC.55 Clinochlore (Mg,Fe++)5Al(Si3Al)O10(OH)8 C 2/m 2/m

*09.EC.55 Cookeite LiAl4(Si3Al)O10(OH)8 P 21/a 2/m

*09.EC.55 Sudoite Mg2(Al,Fe+++)3Si3AlO10(OH)8 C 2/m 2/m

09.ED Phyllosilicates with kaolinite layers

09.ED.05 Kaolinite Al2Si2O5(OH)4 P1 1

*09.ED.15 Antigorite (Mg,Fe++)3Si2O5(OH)4 Cm m

*09.ED.15 Chrysotile Mg3Si2O5(OH)4 A2/m 2/m

*09.ED.15 Lizardite Mg3Si2O5(OH)4 P1 1

*09.ED.20 Chrysocolla (Cu,Al)2H2Si2O5(OH)4•n(H2O) Unk Ortho

09.EE Single tetrahedral nets of 6-membered rings

09.EE.20 Tuperssuatsiaite Na(Fe+++,Mn)3[Si8O20](OH)2•n(H2O) C 2/m Mono

*09.EE.25 Falcondoite (Ni,Mg)4Si6O15(OH)2•6(H2O) Pncn 2/m 2/m 2/m

*09.EE.30 Gyrolite NaCa16Si23AlO60(OH)8•64(H2O) P 61 6

09.EF Single nets with 6-membered rings, ± other rings

09.EF.05 Petalite LiAlSi4O10 P 2/a 2/m

09.EG Double nets with 6-membered and larger rings

09.EG.05 Cymrite BaAl2Si2O8•(H2O) P 21 (pseudo-HEX) 2

09.EG.40 Stilpnomelane K(Fe++,Mg,Fe+++)8(Si,Al)12(O,OH)27•n(H2O) P1 1

09.EH Transitional structures between phyllosilicate and other silicate units

*09.EH.05 Neptunite KNa2Li(Fe++,Mn)2Ti2Si8O24 Cc m

09.F Tektosilicates without Zeolitic H2O

09.FA Tektosilicates without additional non-tetrahedral anions, (Al,B):Si = 1:1

*09.FA.05 Nepheline (Na,K)AlSiO4 P 63 6

09.FA.30 Orthoclase KAlSi3O8 C 2/m 2/m

09.FA.30 Microcline KAlSi3O8 C1 1

*09.FA.30 Sanidine (K,Na)(Si,Al)4O8 C 2/m 2/m

*09.FA.35 Albite NaAlSi3O8 C1 1

*09.FA.35 Bytownite* (Ca,Na)(Si,Al)4O8 C1 1

*09.FA.35 Andesine* (Na,Ca)(Si,Al)4O8 C1 1

*09.FA.35 Labradorite* (Ca,Na)(Si,Al)4O8 C1 1

*09.FA.65 Danburite CaB2(SiO4)2 Pnam 2/m 2/m 2/m

09.FB Tektosilicates with additional anions

*09.FB.05 Afghanite (Na,Ca,K)8(Si,Al)12O24(SO4,Cl,CO3)3•(H2O) P 63/mmc, P 63mc, or P 62c Hex

09.FB.05 Cancrinite Na6Ca2Al6Si6O24(CO3)2 P 63 6

*09.FB.10 Danalite Fe++4Be3(SiO4)3S P 43n 4 3m

*09.FB.10 Helvite Mn4Be3(SiO4)3S P 43n 4 3m

*09.FB.10 Hauyne (Na,Ca)4-8Al6Si6(O,S)24(SO4,Cl)1-2 P 43n 4 3m

*09.FB.10 Lazurite Na3Ca(Al3Si3O12)S P 43n 4 3m

*09.FB.10 Sodalite Na8Al6Si6O24Cl2 P 43n 4 3m

*09.FB.15 Meionite Ca4Al6Si6O24CO3 P 4/m 4/m

*09.FB.15 Marialite Na4Al3Si9O24Cl I 4/m 4/m

*09.FB.15 Scapolite* (Na,Ca)4[(Al,Si)12O24]Cl P 41/n 4/m

09.G Tektosilicates with Zeolitic H2O

09.GA.05 Gonnardite Na2CaAl4Si6O20•7(H2O) I 42d 4 2m

09.GA.05 Mesolite Na2Ca2Al6Si9O30•8(H2O) C 2 2

*09.GA.05 Natrolite Na2[Al2Si3O10]•2(H2O) F dd2 mm2

*09.GA.05 Scolecite CaAl2Si3O10•3(H2O) Cc m

09.GA.10 Thomsonite-Ca NaCa2Al5Si5O20•6(H2O) Pncn 2/m 2/m 2/m

09.GB Chains of single connected 4-membered rings

*09.GB.05 Leucite KAlSi2O6 I 41/a 4/m

*09.GB.05 Analcime NaAlSi2O6•(H2O) P1 1

09.GB.05 Pollucite (Cs,Na)2Al2Si4O12•(H2O) I a3d 4/m 3 2/m

09.GB.25 Goosecreekite CaAl2Si6O16•5(H2O) P 21 2

09.GC Chains of doubly-connected 4-membered rings

09.GC.10 Phillipsite-Na (Na,K,Ca)1-2(Si,Al)8O16•6(H2O) P 21/m 2/m

09.GD Chains of 6-membered rings – tabular zeolites

*09.GD.05 Gmelinite-Ca! (Ca,Na2)Al2Si4O12•6(H2O) P 63/mmc 6/m 2/m 2/m

*09.GD.10 Chabazite-Na! (Na2,K2,Ca,Mg)[Al2Si4O12]•6(H2O) R 3m 3 2/m

09.GD.10 Herschelite? (Na,Ca,K)AlSi2O6•3(H2O) R 3m 3 2/m

09.GD.25 Offretite (K2,Ca,Mg)2.5Al5Si13O36•15(H2O) P 6m2 6 m2

09.GD.35 Maricopaite Pb7Ca2(Si,Al)48O100•32(H2O) Cm2m 2/m 2/m 2/m

*09.GD.35 Mordenite (Ca,Na2,K2)Al2Si10O24•7(H2O) C mc21 mm2

*09.GD.45 Epistilbite CaAl2Si6O16•5(H2O) C1 1

09.GD.50 Ferrierite-Na! (Na,K)2Mg(Si,Al)18O36•9(H2O) P 21/n 2/m

09.GE Chains of T10O20 Tetrahedra

09.GE.05 Heulandite-Ba! (Ba,Ca,K,Na,Sr)5Al9Si27O72•22(H2O) C 2/m 2/m

09.GE.05 Clinoptilolite-Na! (Na,K,Ca)2-3Al3(Al,Si)2Si13O36•12(H2O) C 2/m, C 2, Cm Mono

09.GE.05 Heulandite-Ca (Ca,Na)2-3Al3(Al,Si)2Si13O36•12(H2O) C 2/m, Cm, C 2 Mono

09.GE.05 Heulandite-K! (K,Na,Ca)2-3Al3(Al,Si)2Si13O36•12(H2O) C 2/m, Cm, C 2 2/m

09.GE.05 Heulandite-Na! (Na,Ca)2-3Al3(Al,Si)2Si13O36•12(H2O) C 2/m, Cm, C 2 Mono

09.GE.10 Stilbite-Ca NaCa4[Al8Si28O72]•n(H2O) (n=28-32) C 2/m 2/m

09.GE.10 Stilbite-Na! Na3Ca3[Al8Si28O72]•n(H2O) (n=28-32) C 2/m 2/m

09.GE.15 Barrerite (Na,K,Ca)2Al2Si7O18•6(H2O) Amma or Ammm 2/m 2/m 2/m

09.GE.15 Stellerite CaAl2Si7O18•7(H2O) F mmm 2/m 2/m 2/m

09.HE With Cu, Zn

09.HE.05 Gilalite Cu5Si6O17•7(H2O) Unk Mono

09.HH With Pb

09.HH.15 Creaseyite Pb2Cu2(Fe+++,Al)2Si5O17•6(H2O) P mmm 2/m 2/m 2/m

10 - ORGANIC COMPOUNDS

10.B Hydrocarbons

10.BA Hydrocarbons

10.BA.30 Karpatite C24H12 P 21/a 2/m

 

 

Home

 

Copyright the Queen Jadwiga Foundation

Address:

The Queen Jadwiga Foundation

P.O. Box 654, Toorak, VIC 3142, Australia